čtvrtek 19. června 2014

Karpatské toky - proč jsou beskydské řeky se štěrky vzácné?

(Guest blogging: ČSOP Salamandr, Mgr. Renata Vojkovská)

Ještě dnes najdeme v povodí Morávky úseky, kde má řeka velmi přírodní charakter a není člověkem upravena. Podobně je tomu také v oblastech, kterými protékají další beskydské řeky - Ostravice a Olše. Tyto tzv. karpatské toky jsou v rámci České republiky jedinečným přírodním bohatstvím.Původní horské a podhorské toky byly velmi dynamické a “živé“. Přesouvaly velké množství materiálu, převážně štěrku, a vytvářely náplavy a lavice. Štěrkové náplavy vznikaly a zanikaly, a i přesto byly toky v souladu s okolní krajinou. Pokud se na toku nachází příčná překážka – například jez či stupeň, dochází k narušení režimu přesouvání štěrků a dalších částic v toku. V konečném důsledku dochází ke zvýšenému zahlubování koryt řek. 


Koryta karpatských řek s říčními náplavy obývají rostliny, kterým to, že se řeka mění, plně vyhovuje. Rostlinám na štěrkových náplavech a lavicích nevadí přeplavování vodou, naopak na vyprahlých, nově vzniklých štěrkových náplavech nemusí jejich semenáčky příliš soutěžit o světlo a živiny s jinými rostlinami.

Zřejmě nejvzácnější rostlinou je kriticky ohrožený keř židoviník německý, který je v současnosti znám jen z povodí Morávky. Další rostlinou je parazitická záraza devětsilová, rostoucí skrytě v porostech devětsilů, na kterých je přímo závislá. Zajímavý je jedovatý oměj tuhý moravský s nápadnými fialovými květy. Tento druh oměje roste pouze na východě České republiky, v přilehlé oblasti Polska a Slovenska. Jinde na světě ho nenajdeme – říkáme, že je karpatským endemitem. 


V současné době chybí o uvedených rostlinách, vázaných na štěrkové náplavy bližší poznatky. Z tohoto důvodu probíhá podrobné mapování jejich výskytu a příprava podkladů k ochraně. Zároveň se odborníci snaží lépe porozumět dynamice beskydských řek. Hledají příčiny jejich zhoršujícího se stavu (zahlubování koryt a zarůstání invazními druhy), vyhodnocují vliv změn využití krajiny na karpatské toky a zkouší navrhnout vhodnější opatření do budoucna.

Pokud se podaří zajistit ochranu vzácných druhů rostlin, bude možné chránit i štěrkové lavice, ohrožený fenomén karpatských toků, a také další druhy rostlin a živočichů na ně vázané. Toky, které se blíží přirozenému stavu, přispívají k zadržování vody v krajině, zpomalují její odtok v době sucha a při povodních zpomalují nástup povodňové vlny. V neposlední řadě poskytují příjemné prostředí pro procházky a koupání.

Projekt „Program péče o ohrožené druhy rostlin karpatských toků“ je realizován v Programu švýcarsko – české spolupráce. (Více na www.salamandr.info/projekty)


Žádné komentáře:

Okomentovat