pátek 22. srpna 2014

Rozhovor: s ředitelkou doberské školy Mgr. Radkou Otipkovou o ekoškole, o moderní technologii ve výuce a dalších projektech

Mgr. Radka Otipková a žákyně ZŠ Dobrá
Nejprve byl bych rád, kdybyste řekla něco o sobě. Mohla byste se trochu představit, případně napsat, kde jste pracovala dříve a podobně?
Vystudovala jsem učitelství českého jazyka a dějepisu na Filozofické fakultě Ostravské
univerzity. Do ZŠ v Dobré jsem nastoupila v roce 1996. Mou srdcovou záležitostí na této
škole byla několikaletá koordinace tvorby a realizace Školního vzdělávacího programu Dobrá
škola-dobrý start. Funkce ředitelky jsem se ujala v srpnu 2012.


Podařilo se Vám již za tak krátkou dobu něco změnit?
Řekla bych, že za 2 roky se nám toho podařilo ve škole docela hodně a vše určitě
nezachytím. Jedním z mých prvních cílů bylo vytvořit klidné pracovní prostředí s využitím
moderního informačního systému, který umožňuje zpracovávat potřebnou školní agendu
a data elektronicky a poskytuje jednoduchý, rychlý a bezpečný přístup k potřebným
informacím nejen pedagogům, ale také rodičům a žákům. V současné době je plně funkční
včetně elektronické třídní knihy a na 2. stupni také elektronické žákovské knížky.


Jsem ráda, že se nám podařilo prohloubit spolupráci s obcí Dobrá, co se týče
nejrůznějších kulturních, společenských, ale i sportovních akcí. A do života školy se kladně
promítá také úzká spolupráce s doberskými spolky, které nám pomáhají při nejrůznějších
projektech a akcích pro děti, a rovněž my se jim snažíme vždy vyjít vstříc.
 

Velkou radost mám z postupné změny vnitřní tváře školy, kdy díky finanční podpoře
Klubu rodičů budujeme relaxační koutky na chodbách školy, které slouží žákům k odpočinku
či zábavě o přestávkách.

Podařila se nám také realizace dopravního hřiště včetně jeho vybavení, z čehož mají
radost především menší děti. Nyní jsme v soutěži společnosti Goodyear získali 100 000 Kč na výukové a bezpečnostní dopravní prvky.

Pro žáky vznikly nové projektové dny a škola se zapojuje do nejrůznějších sportovních
akcí, dokonce opakovaně vyhrála v nejvyšší účasti žáků na Hornické desítce. Snažím
se být žákům blíž, najdu si čas podívat se na jejich projekty, číst s prvňáčky, účastnit se
žákovských soutěží a akcí, což mi umožňuje sledovat celkové klima školy.

Krůček po krůčku se nám daří rozvíjet dobrou školu, která obstojí v očích žáků, rodičů,
pedagogů a veřejnosti. Mám vedle sebe skvělý tým lidí, na který se můžu spolehnout a se
kterým se nám daří dobrou školu budovat.

Jaké máte další plány se základní školou, chtěla byste něco pozměnit nějak výrazně?
Naše škola je zaměřena na environmentální výchovu a na práci s IC technologiemi.
Tyto dvě priority do značné míry určují další směřování školy, její možnosti, inovace a
aktivity. V oblasti environmentální výchovy jsme úspěšní a dosahujeme výborných výsledků
nejen na místní, ale i celorepublikové úrovni, což potvrzuje čerstvě obhájený mezinárodní
titul Ekoškoly, který jsme převzali v červnu 2014 v Senátu ČR.

Informační technologie jsou oborem, který vzhledem ke svému rychlému vývoji přináší
stále nové možnosti, ale také finanční potřeby a snahu pedagogů držet s těmito trendy
krok a připravit na ně naše žáky. Bez znalostí využití IC technologií se vzdělání ve 21. století
neobejde. Změnou, která nás čeká v novém školním roce, je realizace 2 úspěšných projektů,
díky kterým dojde k vybavení zeměpisné učebny moderními technologiemi včetně 30 tabletů
pro výuku 1:1 a ruku v ruce s tím půjde nezbytné vzdělávání pedagogů ve výuce s tablety.

Mým snem, co se týká zázemí pro naše žáky a praktického naplnění principů Ekoškoly,
je získat dostatečné finanční prostředky na přebudování nevyužitého školního atria na
naučnou zahradu, kdy vnikne nejen výukové a relaxační zázemí pro žáky, ale také příjemné
místo pro moderní environmentální vzdělávání, projektovou výuku, volnočasové aktivity a
setkávání místní komunity.

Plánů a snů je samozřejmě více...

Škola má několik certifikátů. Jedním z nich je certifikát Rodiče vítáni. Můžete trochu
přiblížit, o co se v tomto případě jedná?

Jedná se o označení školy, která je vstřícná k rodičům. U zrodu této značky stála
v roce 2011 společnost EDUin. Naše škola splňuje jasně stanovená kritéria a zaručuje
rodičům základní pravidla vstřícné komunikace, dostupnost informací o škole na webových
stránkách, možnost konzultací, flexibilitu při sjednávání schůzek a mnohé další. V současné
době je certifikováno asi 400 škol v republice. Podrobné informace včetně rozklíčení
jednotlivých kritérií jsou na www.rodicevitani.cz, kde je také mapa škol se značkou RV.
 

Myslíte, že škole prospělo zateplení a výměna vnějšku budovy. Uspoříte třeba více peněz, které budete moci použít na rozvoj školy?
Na revitalizaci školy jsme se dlouhá léta těšili a stále z ní máme obrovskou radost,
ať už se týká vnitřního či vnějšího prostředí. Zateplení prospělo samozřejmě také esteticky,
škola prokoukla a je prozářena přírodním barvami.

Snížená spotřeba plynu se už projevuje, i když letošní mírná zima větším úsporám
nahrála. Nicméně konečné závěry budeme dělat až na konci roku 2014. Rozpočet od
zřizovatele na tento rok už s úsporami počítal a byl nám částečně krácen. Bude tedy záležet
na obci, jakým směrem finanční prostředky využije.

Ve škole existuje i centrum interaktivní výuky. Můžete to trochu přiblížit, co to je, jak to funguje a podobně?
Vzhledem k zaměření školy klademe u žáků důraz na práci s informačními a
komunikačními technologiemi, aby jejich využívání bylo pro naše absolventy zcela běžné.
 

Prostředky IC technologií jsou využívány ve všech vyučovacích předmětech na 1. i 2.
stupni. SMART Centrem interaktivní výuky jsme se stali v roce 2011 a znamená to, že
škola podporuje využívání moderních technologií ve výuce, rozvíjí metody a postupy
práce s interaktivní tabulí SMART Board a dalšími moderními pomůckami. Učitelé se
cíleně vzdělávají, rozvíjejí, vystavují digitální učební materiály na několika portálech
(např. www.zsdobra.cz, www.veskole.cz, ...), sdílíme zkušenosti, přístupy k výuce a máme
vyškolené tři lektorky interaktivních tabulí SMART Board. V roce 2014 jsme získali certifikát
SMART Vzorová škola.

Dělají se ve škole i nějaké další zajímavé projekty?
Samozřejmou součástí našeho vzdělávacího programu Dobrá škola-dobrý start
je právě projektové vyučování, které u žáků podporuje týmovou spolupráci, toleranci
a vzájemnou pomoc. V každém ročníku jsou zařazeny vícedenní projekty zaměřené na
průřezová témata environmentální výchovu, mediální výchovu, multikulturní výchovu
atd. Máme šikovné a nápadité děti, které jsou aktivní a obohacují výuku nejrůznějšími
prezentacemi, modely, dramatizací, ale také jsou velmi empatické a dovedou pomáhat.
Náš ekotým spolupracuje s Adrou a pořádá různé sběrové akce, máme adoptovanou opičku
v ostravské ZOO, nebo spolupracujeme s domovem se zvláštním režimem Beskyd DZR, který naše děti vyzdobily malbami.

Mezi žáky jsou velmi oblíbené také celoškolní projekty, například Den Země, Den
evropských jazyků nebo Sportovní den. S veškerými výukovými projekty a akcemi se můžete
seznámit na našich webových stránkách: http://www.zsdobra.cz/wiki/doku.php?id=sk._rok_2013_14

Obecně se říká, že je čím dál tím méně dětí. Má s tím nějaké problémy i Vaše škola?
Tyto problémy zatím nepociťujeme, v posledních dvou letech nám počet žáků
stagnoval a ve školním roce 2014/2015 nám dokonce vzroste přibližně o 15, což nás
samozřejmě těší.

Žádné komentáře:

Okomentovat