pátek 12. září 2014

Rozhovor: s manžely Nitrovými o kronice a historii obce Raškovice

Manželé Nitrovi jsou kronikáři obce Raškovice. Byli ochotni se mnou udělat rozhovor zaměřený na tuto obec, který nyní přináším čtenářům. 

Znak obce Raškovice
Je něčím historie Raškovic výjimečná v porovnání s historií jiných obcí?
Raškovice jsou odlišné od okolních vesnic svým průmyslovým charakterem. V dávnější historii zde fungoval hamr, poté papírna. Na počátku XIX. století místní statkář František Adámek zřídil bělidlo a úpravnu plátna. Jeho syn Josef z původní manufaktury vybudoval továrnu. V roce 1912 byla v obci zprovozněna také mechanická tkalcovna.

Na vlastivědné vývěsce se dá dočíst, že v Raškovicích býval poměrně rušný spolkový život. Můžete ho nějak přiblížit?
Prvními společenskými organizacemi byly Hospodářský a Myslivecký spolek, oba založeny v roce 1907. Dva roky nato došlo ke vzniku čtenářsko - vzdělávacího spolku Palacký (později Matice osvěty lidové ) . V roce 1912 vydal Jaroslav Ludvík Mikoláš ojedinělou a vzácnou publikaci Památník Raškovic a okolí. V roce 1913 vznikl sbor dobrovolných hasičů. V letech 1914-1918 byly písmákem J.L.Mikolášem a Antonínem Matulou vydávány časopisy Beskydské besedy. Šlo o zcela výjimečný čin v tomto regionu. Ve dvacátých letech min. stol. působí v obci tři sportovní organizace: Sokol (provozoval mj. kino Slávie), Orel a DTJ.

A platí to pořád, že mají Raškovice velice čilý spolkový život?
Platí. Od roku 2002 existuje v obci Památník Raškovic, který spolu s místní knihovnou a Malou galerií tvoří jádro kulturně společenského života. Činnost Památníku řídí Vlastivědné sdružení. Zcela ojedinělým objektem je v obci Oáza zdravého a šťastného života, v níž působí jedna ze tří škol jógy v ČR. Aktivní činnost vykazují tyto spolky: SDH, zahradkáři, Svaz žen, Svaz postižených civilizačními chorobami, Klub důchodců, chovatelé drobného zvířectva. V oblasti sportu fungují tři oddíly: judo, kopaná a volejbal.

Kteří lidé patří v historii obce k těm nejdůležitějším?
Především to je písmák J. L. Mikoláš, dále sochař Josef Skotnica, řídící učitel národní školy Leopold Kolář, Antonín Matula (spolupracovník J.L.Mikoláše), Josef Adámek ml., dlouholetý starosta obce a zasloužilý vlastivědný pracovník a Josef Těšínský, letec RAF, major in memoriam.

V tomto mikroregionu také působil zbojník Ondráš. Jsou po něm nějaké pozůstatky i v Rašovicích?
Jsme sousední vesnicí Janovic, takže stopa Ondráše je v Raškovicích výrazná. Je zde víc jak 300 let stará roubenka nazývaná dle svého účelu Ondrášová skrýš. V jednom z nejstarších hostinců v okolí - Zábavě údajně se svými chlapci tančíval. V zámku hraběte Pražmy ( letní sídlo ) provedl Ondráš nenadálou návštěvu a vydobyl si mj. na tomto majiteli Frýdecka osvobození svého otce z hukvaldského vězení. Někteří ze zbojníků pocházeli přímo z Raškovic.

Jaký typ řemesel v Raškovicích převládal v minulých stoletích?
Statistiku řemesl od konce 19. století máme podrobně zpracovanou. Jedná se o výjimečně rozsáhlou podnikatelskou činnost ve srovnání s okolím. Mezi nejčetnější řemeslníky patřili: ševci, krejčí, kováři, mlynáři, tkalci, výrobci nápojů, stolaři, tesaři, zedníci, řezníci.

Rašovice jsou položeny poměrně v horách. Ovlivňoval tento charater krajiny nějak i obec samotnou?
Jednou ze základních forem obživy byla práce v lese. Na to navazovalo zpracování vytěženého dřeva. V obci fungovaly dvě pily, řada stolařství a a také výroba dřevěných kol. Díky horám se stala obec cílem mnoha návštěv turistů a s tím souvisel rozvoj autobusové dopravy, pohostinských, ubytovatelských a dalších služeb.

Co vyžaduje Vaše profese kronikářů, co všechno musíte dělat, aby kronika dobře vypadala a podobně?
Především co nejtěsnější kontakt s veškerým děním v obci - osobní návštěvy všech významných společenských a kulturních akcí. Účast na zasedáních obecního zastupitelstva. Po celý rok sbírání materiálů ze všech dostupných zdrojů a jejich zpracování do jednotlivých zápisů. Pořizování fotografické dokumentace. Dbát na významná historická výročí a připomínat je současníkům. Zaznamenávat vše nové, co během roku v obci vznikne.

Je nějaké období v historii obce, které není příliš zmapované?
Jako u řady jiných obcí a měst i v Raškovicích je problém dopátrat se přesných údajů o samotném vzniku. Je to dáno nedostatkem dobových písemných pramenů. Vedou se dosud spory jestli Raškovice vznikly v závěru 13. nebo na počátku 14. století. Obec rozhodně patří mezi nejstarší v mikroregionu povodí Morávky. Z původního rozsáhlého území vesnice postupně vznikly obce Morávka, Krásná a Pražmo.  

Stalo se v novodobé historii, tedy po roce 1989, v obci něco výrazně zajímavého?
V roce 2008 zanikla místní tkalcovna a náš mikroregion přišel o 220 tolik potřebných pracovních míst. Zaniklo krásné širokoúhlé kino, které mělo v Raškovicích dlouholetou tradici. Mezi pozitiva patří rekonstrukce Adámkovy vily, ze které se stal velice hezký penzion. Před dvěma léty byl vybudován areál hospůdky U Bobra, která se rychle stala místem častých návštěv především hostů našich dvou krásných údolí řek Morávky a Mohelnice, jejichž soutok je na katastru Raškovic. K dobré reprezentaci obce slouží areál Oázy zdravého a šťastného života, na jehož vybudování měl značný podíl náš rodák Zdeněk Šebesta, známý propagátor jógy. V obci jsou dva sportovní areály - fotbalový a volejbalový. Oba mají vše potřebné k provozování sportu. Ke zlepšení životního prostředí přispělo dokončení kanalizace, dále plynofikace a vybudování sběrného dvora a sítě kontejnérů na sběr tříděného odpadu. Ke vzniku tolik potřebných pracovních míst přispělo nové velice moderní stolářství Ideál majitelů Věry a Miroslava Šebestových, zámečnické firmy Strojspol, dřevařské a tesařské firmy Construct a čtyř autoopraven vybavených i pneuservisy.

Žádné komentáře:

Okomentovat